1 - Definities

In deze Cookieverklaring wordt verstaan onder:

  1. BRUTUS: Mevrouw Chantal Van Overstraeten, natuurlijke persoon met handelsnaam Brutus, met haar maatschappelijk zetel te 9800 Astene, Karmstraat 21 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0676.378.426;
  2. Website: De website van BRUTUS, www.brutus.gent en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door BRUTUS.
  3. Persoonsgegevens: Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.
  4. Cookies: Kleine data- of tekstbestanden die bij het bezoek van een website op een computer of een mobiel toestel worden geplaatst en vervolgens worden opgeslagen.

BRUTUS streeft ernaar om u duidelijk te informeren over de wijze waarop cookies op de Website worden gebruikt en waarop ze op uw toestel (computer, tablet, smartphone, etc.) worden opgeslagen om zo het bezoek aan de Website aangenamer te maken en beter op uw behoeften en voorkeuren af te stemmen. BRUTUS brengt de gegevens die door cookies worden verzameld niet in verband met de Persoonsgegevens die op andere wijze worden ingezameld.

Cookies helpen BRUTUS om een bezoek aan de Website te optimaliseren door een aantal nuttige taken uit te voeren, zoals het verbeteren van de beveiliging van de Website en van de algemene gebruikerservaring. Zo kan de Website de pagina’s die u heeft bezocht en uw voorkeuren (zoals taal) onthouden zodat u die niet bij ieder bezoek aan de Website opnieuw dient in te vullen. Andere cookies laten een analyse van bepaalde informatie toe zoals het aantal bezoeken op de Website. Nog andere cookies worden gebruikt voor marketingdoeleinden.

Sessiecookies zijn cookies waarvan de levensduur is beperkt tot de duur van de sessie, dit is tot wanneer de browser wordt afgesloten en de verbinding met de Website afgebroken. Daarnaast bestaan ook permanente cookies.

 

Volgende cookies kunnen door BRUTUS worden geplaatst:

Naam

Doel

Levensduur

_landing_page

Deze cookies worden gebruikt door ons online shopping platform Shopify. Ze voorzien in het tracken van bezoeken aan de webshop en essentiële functionaliteit voor de verwerking van bestellingen en het ontvangen van betalingen.

14 dagen

_orig_referrer

14 dagen

_s

1 uur

_shopify_ctd

1 uur

_shopify_fs

2 jaar

_shopify_s

1 uur

_shopify_sa_p

1 uur

_shopify_sa_t

1 uur

_shopify_y

2 jaar

_y

2 jaar

cart

14 dagen

cart_sig

14 dagen

cart_ts

14 dagen

checkout_token

1 jaar

secure_customer_sig

20 jaar

 

Volgende cookies kunnen door derden worden geplaatst:

Naam

Doel

Levenduur

__qca

Vimeo cookie om embedded video weer te geven op de Website. Meer informatie: https://vimeo.com/privacy

1 jaar

_ga

2 jaar

_gid

1 dag

player

1 jaar

vuid

1 jaar

 

Om optimaal van de Website gebruik te kunnen maken, is het aangewezen dat u cookies activeert en/of aanvaardt op uw computer of mobiel toestel. Zonder ingeschakelde cookies is BRUTUS niet in staat om een probleemloos bezoek aan de Website te garanderen. De kans bestaat dat het bezoek wordt onderbroken of vertraagd en dat u geen toegang heeft tot bepaalde delen van de Website of deze niet (optimaal) kan gebruiken.

Niettemin bent u vrij om via de browserinstellingen cookies te verwijderen of te blokkeren. Hoewel de meeste internetbrowsers standaard zijn ingesteld om cookies te aanvaarden, kan u de reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies beperken of blokkeren door de browserinstellingen aan te passen. De wijze waarop de browserinstellingen kunnen worden aangepast, verschilt per browser. Meer informatie over de browserinstellingen is te vinden op www.aboutcookies.org of in het "Help"-menu van de internetbrowser.

Indien u cookies verwijdert of blokkeert, betekent dit wel dat u daarna uw voorkeuren bij ieder bezoek opnieuw moet instellen en dat sommige delen van de Website niet (naar behoren) werken.

 

2 - Verwerking persoonsgegevens

Het is mogelijk dat door het gebruik van cookies Persoonsgegevens worden verwerkt, raadpleeg dienaangaande onze Privacyverklaring.

 

3 - Wijzigingen

BRUTUS houdt zich het recht voor deze Cookieverklaring steeds te wijzingen.

Deze Cookieverklaring werd het laatst gewijzigd op 3 januari 2018.

 

4 - Varia

Indien één of meerdere clausules uit deze Cookieverklaring door een rechterlijke tussenkomst gedeeltelijk of volledig nietig of niet-bindend wordt verklaard, heeft dit geen enkele invloed op de geldigheid van de overige clausules of op de geldigheid van de gehele Cookieverklaring. Indien BRUTUS de bewuste clausule(s) wensen te wijzigen of vervangen, dient de gewijzigde of nieuwe clausule zo nauw als mogelijk aan te sluiten bij de nietige of niet-bindend verklaarde clausule(s).

Het nalaten van BRUTUS om de strikte naleving van de bepalingen van deze Cookieverklaring op te eisen, zal niet worden opgevat als een enige afstand of verwerping daarvan.

 

5 - Toepasselijk recht

Elke betwisting of vordering met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en Cookieverklaring of elk gegeven dat hierin vermeld staat, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Gent (België).

 

6 - Contact

Indien u na het lezen van deze Cookieverklaring nog vragen of opmerkingen heeft in verband met het beleid ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer of omtrent cookies, kan u contact opnemen met de contactpersoon op het adres 9800 Astene, Karmstraat 21 of via het e-mailadres contact@BRUTUS.gent.

Voor bijkomende algemene informatie betreffende cookies en de bescherming van Persoonsgegevens kan u zich richten tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met adres te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35, tel: 02/274.48.00 of via e-mail commission@privacycommission.be (www.privacycommission.be).