Inhoudsopgave

1 – Definities


2 – Toepasselijkheid

3 – Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

4 – Bestelling

5 – Prijzen

6 – Betaling

7 – Levering en leveringstermijn

8 – Herroepingsrecht

9 – Conformiteit en Garantie

10 – Overmacht

11 – Klachtenprocedure

12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13 – Diverse bepalingen

14 - Privacy en Cookies

15 - Contact

1 – Definities

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. BRUTUS: Mevrouw Chantal Van Overstraeten, natuurlijke persoon met handelsnaam Brutus, met haar maatschappelijk zetel te 9800 Astene, Karmstraat 21 en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0676.378.426;
 • Telefoonnummer: +32 497 177 662
 • e-mailadres: contact@brutus.gent
 • Bankrekeningnummer: BE22 7360 3506 3847
 1. Website: De website van BRUTUS, www.brutus.gent en afgeleiden ontwikkeld en uitgebaat door BRUTUS;
 2. Verkoper: BRUTUS;
 3. Koper: iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, door Verkoper op de markt gebrachte Goederen of diensten verwerft of gebruikt;
 4. Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen Brutus en de Koper inzake goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door Brutus georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf;
 5. Goederen: elk lichamelijk roerend goed dat te koop wordt aangeboden door Brutus op de Website;
 6. Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van Brutus en de Koper kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen.

 

2 – Toepasselijkheid

Tenzij voorafgaandelijk uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op elk aanbod van Brutus en op elke tot stand gekomen Overeenkomst op afstand tussen Brutus en de Koper.

Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet de Koper minstens 18 jaar oud zijn. Indien dit niet het geval is dient de bestelling geplaatst te worden door de ouder(s) of de wettelijke voogd. In het geval Brutus merkt dat de bestelling alsnog werd geplaatst door een minderjarige, behoudt Brutus zich het recht om dergelijke bestelling te weigeren.

Algemene Voorwaarden die de Koper hanteert zijn niet van toepassing, tenzij hiermee uitdrukkelijk door Brutus wordt ingestemd.

Door het gebruik van de Website van Brutus en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de Website.

 

3 – Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

Aanbiedingen zijn geldig, zolang zij op de Website worden vermeld en zolang de voorraad strekt.

Indien het aanbod onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, dan wordt dit uitdrukkelijk vermeld in het aanbod.

Brutus beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat ze verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in ieder geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. In het geval dat Brutus gebruik maakt van afbeeldingen voor de aangeboden goederen en/of diensten, worden deze zo nauwkeurig mogelijk en waarheidsgetrouw weergegeven. Vergissen is echter menselijk en als Brutus zich overduidelijk vergist heeft, is deze niet verplicht om alsnog te leveren.

Een overeenkomst komt tot stand en is definitief op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is overhandigd, dan wel per mail is verzonden naar het door de Koper opgegeven e-mailadres, en zodra Brutus voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart heeft ontvangen.

In het geval dat dat uitgever van de kaart weigert om in te stemmen met de betaling, kan Brutus niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van de door de Koper gedane bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

De Koper die Goederen aankoopt bij Brutus is de eindconsument, de Goederen mogen op geen enkele wijze doorverkocht worden.


4 – Bestelling

Om online Goederen aan te kopen dient het Goed toegevoegd te worden aan het winkelmandje waarbij de naam en voornaam van het kind, de school en de klas wordt ingegeven. Bij de laatste stap komt de Koper terecht op een overzichtspagina, waar de Algemene Voorwaarden aanvaard worden en de betaling bevestigd wordt door het indrukken van de bestelknop. Als deze stappen doorlopen zijn, is de aankoop definitief.

 

5 – Prijzen

Alle prijzen worden uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW of enige andere belasting opgelegd door de overheden.

De Koper is de prijs verschuldigd waarmee akkoord is gegaan tijdens de laatste stap van het bestelproces en welke Brutus in haar orderbevestiging heeft meegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Brutus worden gecorrigeerd.

Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden met betrekking tot de bezorgmethode en de eventuele kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper meegedeeld.


6 – Betaling

Koper dient de bestelling voorafgaand aan de levering te betalen.

Betalingen via het online platform verlopen via Stripe.

Brutus kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Uitbreiding van de betalingsmogelijkheden zullen tevens worden bekendgemaakt via de Website.

Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Brutus is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

Eventuele terugbetalingen kunnen enkel uitgevoerd worden op het rekeningnummer waarmee de originele betaling werd doorgevoerd door de respectievelijke Koper.

 

7 – Levering en leveringstermijn

Alle leveringen worden uitgevoerd op basis van de door de Koper verstrekte gegevens, die instaat voor de juistheid van alle door hem verstrekte gegevens (email, school, klas,…).

Brutus levert enkel in Vlaanderen. Als er een leveringsadres in een ander land wordt opgegeven, kan Brutus beslissen om de bestelling te weigeren.

Bestellingen worden zo snel mogelijk behandeld en geleverd zoals aangegeven. De levering zal steeds plaatsvinden tussen 11u en 12u op de locatie zoals aangegeven in de bestelling door de Koper.

Het transport van de goederen zal steeds gebeuren op risico van Brutus.

Zodra de te leveren Goederen op het opgegeven school zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze Goederen betreft, over op de Koper.

Vanaf het moment van ontvangst door de school dienen de Goederen, gezien de aard van het product, in de bijgeleverde koeltas bewaard blijven, tot het moment dat de lunchpauze van het kind begint. De koeltas is en blijft eigendom van Brutus, de Koper is verplicht deze op eerste verzoek terug te bezorgen.

Brutus is niet aansprakelijk voor mislukte leveringen wanneer:

 • de Koper een onjuiste school opgeeft;
 • niemand aanwezig is op het adres opgegeven door de Koper;
 • de Koper niet ogenblikkelijk een juist/nieuw adres opgeeft.

De totale aansprakelijkheid van Brutus bij tekortkoming aan haar leveringsverplichtingen zal in geen geval hoger zijn dan de aankoopprijs van het Goederen in kwestie.


8 – Herroepingsrecht

Volgens de boek VI van het Wetboek Economisch Recht, geldt er geen herroepingsrecht voor voedingsmiddelen en bederfelijke waren. Uw aankoop is dus definitief en wordt door Brutus niet teruggenomen.

   

9 – Conformiteit en Garantie

Brutus garandeert dat de Goederen conform zijn aan de gedane bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die de Koper mag hebben rekening houdende met de specificaties van het Goed.

De Goederen verkocht door Brutus zijn verse voedingsmiddelen. Brutus doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat er een correcte en veilige levering zal plaatsvinden, rekening houdende met de versheid van haar Goederen in een koeltas.

Brutus is niet aansprakelijk indien de Goederen na de levering, door de Koper of een derde niet meer in de koeltas worden bewaard.

Brutus is niet aansprakelijk voor enige schade noch gevolgschade die voortkomt uit het niet juist bewaren, klaarmaken of niet tijdig klaarmaken/verbruiken van de geleverde Goederen. Brutus is niet aansprakelijk voor allergieën of intoleranties noch enige gevolgschade hiervan.


10 – Overmacht

In geval van overmacht is Brutus niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Brutus die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar zonder beperking: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, …

Overmacht in hoofde van de Koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, gezien zijn verbintenis louter bestaat uit een betalingsverplichting.


11 – Klachtenprocedure

Brutus doet het mogelijke om haar klanten tevreden te stellen. Als de Koper toch klachten zou hebben over haar diensten en/of Goederen kan deze Brutus contacteren via e-mail contact@brutus.gent of telefonisch +32 497 177 662. Daarnaast kan u met uw klacht ook steeds terecht bij het ODR-platform van de Europese Commissie via volgende link: http://ec.europa.eu/odr.

Alle klachten moeten binnen de 24u na de levering worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op schadevergoeding of compensatie.

Bij elke klacht wordt er getracht om deze binnen de 7 werkdagen te behandelen.

Bij eventuele schade veroorzaakt door Brutus kan beroep gedaan worden op de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van Brutus. De verzekeraar van Brutus neemt in dit geval zo spoedig mogelijk na ontvangst van de claim contact op met de Koper.


12 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Elke betwisting of vordering aangaande de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, wordt door het Belgisch recht beheerst en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Gent (België).


13 – Diverse bepalingen

Het niet of laattijdig uitoefenen van de rechten door Brutus bij eventuele overtreding door de Koper, kan niet aanzien noch geïnterpreteerd worden als een verklaring (expliciet of impliciet in zijn geheel of in een deel) van afstand haar rechten, noch vormt dit een beletsel voor de uitoefening van deze rechten. Een verklaring van afstand van rechten dient steeds uitdrukkelijk en schriftelijk gedaan te worden. In het geval er een uitdrukkelijke een schriftelijke afstand van een recht werd gedaan door Brutus in een specifieke omstandigheid, dan kan dit niet begrepen worden als een afstand van recht.

Deze Algemene Voorwaarden zijn steeds beschikbaar via de Website. Brutus behoudt zich het recht om de Algemene Voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen.

Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke goederen – of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, en er tussen de Bijzondere Voorwaarden en de Algemene Voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de Bijzondere Voorwaarden boven de Algemene Voorwaarden, tenzij anders is bepaald.

Van één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverkort van kracht.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Koper en Brutus, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

 

14 – Privacy en Cookies

Voor meer informatie betreffende de privacy – en cookie policy, gelieve onze Privacy en Cookieverklaring te raadplegen.

 

15 – Contact

Indien u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden nog vragen of opmerkingen heeft, kan u contact opnemen met de contactpersoon op het adres 9800 Astene, Karmstraat 21 of via het e-mailadres contact@BRUTUS.gent. of per telefoon: +32 497 177 662.

 

©2017 Brutus